Urban biologisk mangfold

Biologisk mangfold

 

Biologisk mangfold = Variasjonen i alt levende

 

Det er variasjoner mellom biotoper, økosystem, arter og genetiske variasjoner innen samme art. Det er også en variasjon innen de økologiske funksjonene som arter har i et økosystem. (Derfor er det viktig plantere forskjellige blomster, siden insektsarter har forskjellige favoritter)

 

For å forklare biologsk mangfold må vi først klargjøre noen begrep. Det snakkes ofte om økosystem, økosystemsprosesser og økosystemtjenester. De er alle svært viktige for oss mennesker.

 

Et økosystem utgjørs av en ikke-levende miljø, organismene som lever i dette miljøet og samspillet mellom den ikke-levende miljøn og de levende organismene. Dette samspill gir grunnen til økosystemprosesser. Prosessene kan være alt fra utveksling av oxygen og CO2 mellom atmosfæren over nedbrytning av organisk materiell til påfyll av grunnvann. Disse prosessene opprettholder og endrer altså økosystemet.

 

Det er organismene i økosystemet som utfører økosystemprosessene i kompinasjon med fysiske prosesser. Artene har forskjellige egenskaper, og det bidrar til at de påvirker, og påvirkes av, sin omgivelse på forskjellige måter. Det betyr at økosystemprosessene er beroende på egenskapene hos organismene som lever i økosystemet. Det vil si at økosystemprossene også er beroende på den biologiske mangfolden.

 

 

Flere arter, og platser der disse artene kan leve, øker sannsynligheten at økosystemprosessene fungerer og kan gå tilbake til samme funksjon hvis det ville bli en størning i systemet. En høy biologisk mangfold bidrar altså til høyere resiliens. Hvorfor er dette viktig for oss mennesker? Det vil vi se på nå.

 

En økosystemprosess kan være pollinering. Pollinering er et av mange eksempler på økosystemprosesser som direkte er til nytte for mennesket. De kalles for økosystemtjenester. Mennesket er beroende av økosystemtjenester. Ellers ville vi ikke få mat, oxygen, vann, og mye annet. En høy resiliens vil sikkre oss at, hvis noe skjer, vil økosystemtjenestene fortere gå tilbake til sin opprinnelige funksjon, slik at vi kan overleve. Derfor er den biologiske mangfolden en viktig del i livet vårt.

 

Dessverre har eksploatering av naturen resultert i at mange arter mistet habitatene sine og den biologiske mangfolden har minsket. Fler og fler byer bygges, og naturen og den biologiske mangfolden må betale for det. Men til sist er det vi mennesker som må betale den totale summen. Derfor er det viktig at vi legger tilrette for å øke den biologiska mangfolden. Så hvorfor ikke starte med byene våre?

Hva er urban biologisk mangfold?

 

Når bygginger, parkeringer, hus og torg erstater grønne arealer resulterer tap, fragmentering og forendringer av naturlige habitat i tap av den biologiske mangfolden. Samtidig får vi miljøer som parker, hager, felleshager, veikanter, og tomme arealer.

Som et resultat er det bare arter som klarer av å leve i dette miljøet ,som kan etablere seg i byen. Noen arter kan nytte de nye grønne arealene som etableres og kan øke i antall. Men selve artsammensetningen er forskjellig fra naturlige grønne arealer utenfor byen. Det beror på at mange blomster og andre planter som er plantert i f.eks. parker er fremmende arter.

 

Mange store byer i flere land har allerede begynnt med å ta in naturen i byen. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, og det er spesiellt viktig att det økologiske, sosiale og estetiske får spille en vitkig rolle i byplanleggingen.

Historisk fakta

 

Siden de første store byene dukket opp på vår planet har naturen fått en alt mindre rolle i utformingen av bloplasser. Byer og naturen ble separerade fra hverandre og så også mennesket og naturen. Men det var mange som hadde idéer om hvordan naturen kunne bidra til mer trivsel i byene. I London, på 1600-tallet, var det John Evelyn som foreslog at fler trer ville minske forurensningene som kom fra industriene. Idéen hans var å plantere flere blokk med tre og blomster.

 

Da byene vokste seg større og større blev det tydelig at byplanlegging er viktig for å forbedre miljøen i byene. En måtte forstå de sambandet mellom økologiske og sosiale prosesser hvis man ønsker å forstå byutvikling. Hvis man ikke tar hensyn til dette, ville natur og kultur forfalle. Det syntes Patrick Geddes og Lewis Mumford som begge snakket for den grønne byutviklingen i slutten av 1800-tallet. Etter det var det flere andre som følte at naturen må spille en viktig rolle i byplanleggingen.

 

I dag har man innsett at byer er en viktig del i bevaring av biologisk mangfold. Det er ikke bare biologisk mangfold i byer som er av verdi for mennesket. Uten det er også byer som er av verdi for bevaringen av den biologiske mangfolden.

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold